user_mobilelogo

eng

Transnational forum “With the participation to trust and bussiness success“within the EU project DEMINE was held in Zagreb on June 16, 2015.

Besides the project partners, the forum was attended by Tadej Slapnik on behalf of the Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia, Kristina Balenović on behalf of the Ministry of Labour and Pension System of the Republic of Croatia, Suzana Jovanović a member of the City Council of the City of Pancevo in Serbia, representatives of employers and employees and other interested stakeholders.

The Transnational Forum in Zagreb started with an introductory welcoming speech given by Ivan Škorić, Vice President of Croatian Chamber of Economy, who welcomed all attendees and expressed his satisfaction with the attendance at the event. He sad that the lack of employee involvement in the operations within companies adversely affects the quality of the business. Therefore, it is important to educate managers about the importance of workers participation because it contributes improving the competitiveness of the economy.

The theme of the Forum are different approaches and solutions, as opposed to the centralist approach in which decisions are made by relatively few people, which is not always the best and the only solution, said Škorić, and added that the basic idea of that different, new solutions, is to provide the employees greater freedom in deciding on corporate processes through workers councils or unions. In this way, employees main goal is to make the right decisions for the company. This, of course, is not always possible, but such approach could create a new assumption, which is that the employees can become a key factor in the change of the company. Such an approach will not take the company into chaos just because the decisions are coming from all sides, but on the contrary, it is possible that this practice works and leads to success.

After introductory speech, President of Croatian Chamber of Economy County Chamber Krapina Josip Grilec presented the DEMINE Project to forum attendees. He said that Krapina-Zagorje County is highly export-oriented county, with a significant number of foreign investors, and expressed satisfaction with good relations between employers and employees in the counties companies. The participation of workers in decision-making builds on the European social dialogue and is a tool in resolving disputes within the company.

Professor at the Faculty of Law in Zagreb Viktor Gotovac, spoke about the participation of workers in decision-making in the EU, pointing out the general context of labor law. He said that the most significant contribution and encouragement to the European labor law gave Germany, and its system has expand into the EU. Trade union organization in Europe is the strongest in the north, in Denmark, Sweden and Ireland. Also, there are recognized specific models, such as the Scandinavian, Germanic, Latin, British and Irish, who have no legal history of participation of workers in decision-making.

He noted that today there is a trend of declining union membership, and the growing problem of identification of a partner for communication. Today, all the actors of labor law accept and reflect on the participation of workers in decision-making at the national level and at EU level, said Gotovac.

Professor at the Faculty of Philosophy in Zagreb Dragan Bagić emphasized the issue of relations between works councils and trade unions. Negative attitude towards trade unions works councils which are established without union control strategy is wrong. He said that works councils unions can be an important tool in restoring and their stabilization, adding that the key problem is that in almost one-third of the company there is no trade union or workers' councils. In the case of representation of workers to the employer, problem should not be the issue of trade unions or works councils organizations, but to have any kind of representation.

Tadej Slapnik State Secretary in the Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia spoke about the legislative development and the main guidelines of the national strategy of economic democracy in Slovenia.

A member of the City Council of the City of Pančevo Suzana Jovanović stressed the importance of employee participation in the development of local self-government. She point out that Pančevo is developing a model that is innovative for the functioning of the local community. Local government is given a more active role in solving the problems of the unemployed and develop partnerships and social dialogue, as well as the participation of employees in decision-making in the local community.

The forum also touched on the situation in the field of workers participation in each of the project partners countries. Also, company directors of Omco Croatia Ltd. from Croatia, M Tom Ltd. from Slovenia and the union representative of the City Council of Pančevo in Serbia presented their good practice examples.

CONCLUSIONS:

• Employee involvement can support employers’ objectives to raise levels of work performance and can also enhance the quality of employees’ lives at work.
• Employee involvement is a critical element of work quality, both in itself and for other key dimensions of work quality such as physical working conditions and work intensity.
• Higher levels of employee involvement are more likely to be found in companies with relatively advanced technology and a more skilled workforce.
• Policies that encourage employers to invest in well-developed human resource capacities are likely to be favorable for employee involvement.
• Policy support could be given to assist small and medium-sized companies in the implementation of
advanced human resource management.
• Small and medium-sized companies could benefit from policy initiatives and funding to support better networking between companies and sharing of knowledge, skills and facilities.
• European Commission initiatives to encourage the spread of information and consultation procedures
could lead to more widespread and effective employee involvement.

PROGRAM>>    VABILO>>

 

cro

Međunarodni Forum “Sudjelovanjem do povjerenja i uspješnog poslovanja“, 16.06.2015, Zagreb


Međunarodni forum “Sudjelovanjem do povjerenja i uspješnog poslovanja“ održao se u Zagrebu, 16.06.2015. u sklopu EU projekta DEMINE.

Uz projektne partnere, forumu su prisustvovali Tadej Slapnik u ime Kabineta predsjednika Vlade Republike Slovenije, Kristina Balenović u ime Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Suzana Jovanović, članica Gradskog vijeća grada Pančeva iz Srbije, predstavnici poslodavaca i radnika te ostali zainteresirani dionici.

Međunarodni forum je otvorio Ivan Škorić, potpredsjednik HGK za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo. Kazao je kako nedovoljna uključenost zaposlenika u poslovanje u tvrtkama negativno utječe na kvalitetu poslovanja. Upravo je zato ŽK Krapina prepoznala važnost projekta Demine te se u njega uključila kako bi pridonijela poboljšanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

Tema Foruma upravo su drugačiji pristupi i rješenja, za razliku od centralističkih pristupa u kojima odluke donosi relativno malo ljudi, što nije uvijek najbolje i jedino rješenje, kazao je Škorić te nadodao kako je osnovna ideja tog drugačijeg rješenja običnim zaposlenicima pružiti veću slobodu pri odlučivanju o kompanijskim procesima. Tako zaposlenici postaju poduzetnici kojima je glavni cilj donijeti ispravne odluke za kompaniju. To, naravno, nije uvijek moguće, ali iz takvog se pristupa rađa jedna nova pretpostavka, a to je da upravo zaposlenici mogu postati ključni faktor promjena u svojim kompanijama. Napomenuo je kako je ljude potrebno izravno uključiti u procese promjena kako bi ih se u konačnici i dodatno motiviralo. Takav pristup neće kompaniju odvesti u kaos samo zato što odluke dolaze s više strana, već je moguće da takva praksa funkcionira i vodi do uspjeha.

Nakon uvodnog govora, prisutnima se obratio predsjednik Hrvatske gospodarske komora Županijske komore Krapina Josip Grilec, koji je ukratko predstavio projekt DEMINE. Naglasio je kako je Krapinsko-zagorska županija izrazito izvozno orijentirana, uz značajan broj stranih ulagača, s pozitivnim odnosima između poslodavaca i zaposlenika. Uključenost radnika u odlučivanje doprinosi većem zadovoljstvu radnika, stvara osjećaj pripadnosti i smanjuje otpor što rezultira povećanom produktivnošću.

Profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Viktor Gotovac govorio je o sudjelovanju radnika u odlučivanju u EU, istaknuvši i opći kontekst radnog prava. U klasični model radnog prava interpoliraju se dodatni akteri, interakcije aktera i aspekti odnosa aktera. Najveći je doprinos i poticaj europskomu radnom pravu dala Njemačka, a svoj je sustav uspjela proširiti u EU, kazao je Gotovac i napomenuo kako se bilježi trend pada sindikalnog članstva te je sve veći problem identifikacija partnera za razgovore. Inače, sindikalna je organiziranost u Europi najjača na sjeveru, u Danskoj, Švedskoj, Irskoj, a mogu se prepoznati i određeni modeli, primjerice skandinavski, germanski, latinski te britanski i irski, koji nemaju pravnu povijest sudjelovanja radnika u odlučivanju. Promjena je obilježje tržišta rada u EU, u kojoj se svake godine pokrene ili propadne 10 posto od ukupnog broja tvrtki te se stvara i gubi između 5 i 15 tisuća radnih mjesta u svakoj od država članica. Važan je dio strategija ujednačavanja na području radnog prava, a uspostavljaju se i transnacionalna organiziranja. Danas svi akteri radnog prava prihvaćaju i promišljaju sudjelovanje radnika u odlučivanju na nacionalnoj razini i na razini EU, kazao je Gotovac.


Docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Dragan Bagić istaknuo je pitanje odnosa radničkih vijeća i sindikata. Uobičajeno negativan stav sindikata prema radničkim vijećima koja se osnivaju bez kontrole sindikata strateški je pogrešan. Naime, Bagić smatra da radnička vijeća sindikatima mogu biti važan alat u obnovi i njihovoj stabilizaciji te napominje kako je ključni problem što u gotovo jednoj trećini tvrtki ne postoji niti sindikat niti radnička vijeća. U slučaju predstavljanja radnika poslodavcu, nije problem pitanje sindikata ili radničkih vijeća, nego kako osigurati bilo kakvo predstavljanje, kazao je Bagić.

Državni tajnik u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Slovenije Tadej Slapnik govorio je o zakonodavnom razvoju te glavnim smjernicama nacionalne strategije ekonomske demokracije u Sloveniji.

Članica Gradskog vijeća grada Pančeva Suzana Jovanović istaknula je značaj participacije zaposlenih za razvoj lokalne samouprave. Ističe da se Pančevu razvija model koji je inovativan za funkcioniranje lokalne zajednice. Lokalna je samouprava dobila aktivniju ulogu u rješavanju problema nezaposlenih te se razvijaju partnerski odnosi i socijalni dijalog, ali i sudjelovanje zaposlenih u odlučivanju u lokalnoj zajednici.

Na forumu je bilo riječi o stanju na području radničke participacije u svakoj od zemalja projektnih partnera. Također, direktori tvrtki Omco Croatia d. o. o. iz Hrvatske, M Tom d. o. o. iz Slovenije te predstavnik sindikata u radu Gradskog vijeća Pančeva iz Srbije prezentirali su primjere dobre prakse, koji imaju sindikalno djelovanje i uspostavljena radnička vijeća, što im omogućava kvalitetan dijalog s rukovodećim kadrovima, obaviještenost i ono najvažnije - sudjelovanje u odlučivanju.

ZAKLJUČCI:
• Uključenost zaposlenika može poduprijeti cilj poslodavaca da povećaju razine radnog učinka te mogu unaprijediti i kvalitetu radnog života zaposlenika.
• Uključenost zaposlenika ključan je element kvalitete rada, i sam po sebi i za druge ključne dimenzije kvalitete rada, kao što su fizički radni uvjeti i intenzitet rada.
• Više razine uključenosti zaposlenika vjerojatnije su u poduzećima s relativno naprednom tehnologijom i stručnijom radnom snagom.
• Politike koje potiču poslodavce na ulaganje u dobro razvijene kapacitete za upravljanje ljudskim potencijalima vjerojatno pogoduju uključenosti zaposlenika.
• Mogla bi se pružiti politička potpora za pomoć malim i srednjim poduzećima u provedbi naprednog upravljanja ljudskim potencijalima.
• Mala i srednja poduzeća mogla bi imati koristi od političkih inicijativa i financijskih sredstava za potporu boljem povezivanju poduzeća i razmjeni znanja, vještina i sadržaja.
• Inicijative Europske komisije za poticanje širenja postupaka informiranja i savjetovanja mogle bi dovesti do rasprostranjenije i učinkovitije uključenosti zaposlenika.

Subcategories

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union