user_mobilelogo

Slovenski nacionalni forum se je odvijal v Vladni palači vlade Republike Slovenije, 16. marca 2016.

si

Ugotovitve posveta – izhodišča za nadaljnji razvoj ekonomske demokracije v Sloveniji
1. »Ekonomska demokracija« zajema sodelovanje delavcev pri upravljanju, udeležbo delavcev pri dobičku in širše notranje lastništvo zaposlenih, ki dokazano pozitivno vplivajo na poslovno uspešnost podjetij. Pomeni preseganje klasičnega mezdnega odnosa med delom in kapitalom, obenem pa tudi realizacijo sodobnega koncepta družbene odgovornosti podjetij. Hkrati pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetij in gospodarstva, spodbuja kreiranje varnejših in trdnejših delovnih mest, gradi dodatno vrednost na drugačnih vrednotah in spodbuja ustvarjalnost ljudi.
2. Vlada RS izraža zavezanost ideji ekonomske demokracije. V ta namen je že oblikovana posebna »Vladna projektna skupina za ekonomsko demokracijo«, katere temeljni namen je opredelitev ključnih zakonskih in podzakonskih sprememb ter oblikovanje akcijskega programa za spodbujanje razvoja ekonomske demokracije v poslovnem okolju v Sloveniji.
3. Zaupanje je temelj za povezovanje in sodelovanje – izgradnja (ponovnega) zaupanja je ena od prioritet Vlade RS. Pomembno je, kot je poudaril predsednik vlade, da verjamemo drug drugemu in da (dana) beseda nekaj velja. Na tem temelji tudi ideja ekonomske demokracije.
4. Predanost ekonomski demokraciji, socialnemu podjetništvu in zadružništvu je ključnega pomena za nadaljnji razvoj na tem področju, kjer nas čaka še ogromno dela. Najtežji zalogaj bo spreminjanje miselnosti, kajti ekonomska demokracija in klasično mezdno delo med seboj nista (več) združljiva. Tem spremembam bo morala slediti tudi zakonodaja.
5. Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij je v Sloveniji opredeljeno kot pravica delavcev že v ustavi, zakon iz leta 1993, ki podrobneje ureja to področje, pa je po svoji zasnovi dokaj napreden. Vendar pa se ne uresničuje v praksi, zaradi česar bo nujno potreben ustreznih sprememb. Še posebej velika pomanjkljivost je normativna neurejenost sodelovanja delavcev pri upravljanju zavodov, kar po ugotovitvah Ustavnega sodišča RS predstavlja celo »izrazito protiustavno stanje«.
6. V Sloveniji imamo že sprejet tudi Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki pa ga praksa skoraj v celoti ignorira (uveljavljen je zgolj v peščici slovenskih podjetij), tako da ga je še toliko bolj nujno čim prej ustrezno novelirati. 
7. Področje notranjega lastništva zaposlenih, tj. delavskega delničarstva in delavskega zadružništva, je v Sloveniji v normativnem smislu praktično še popolna »tabula rasa«. Zato nas najtežje delo verjetno čaka prav na tem področju, kjer resnično močno zaostajamo za razvitim delom Evrope in sveta. Zlasti možnosti za širitev klasičnega »delavskega delničarstva«, ki jih sicer uporabljajo v več kot 100 državah sveta, so v Sloveniji za zdaj še popolnoma neizkoriščene.
8. Razvoja temeljnih oblik delavske participacije oziroma ekonomske demokracije kot razvojne priložnosti ne moremo graditi zgolj na načelni volji in zakonski podlagi. Treba jo bo učinkovito udejanjati tudi v praksi, zato bo hkrati z zakonodajo potrebno v ta namen razvijati tudi konkretne ukrepe.
Potrebne bodo spremembe v načinu razmišljanja
1. Pri zaupanju in sodelovanju gre za veliko spremembo v načinu razmišljanja, saj je medsebojno zaupanje in spoštovanje temelj vsakega dobrega sodelovanja. 
2. Bistveno se spreminja vloga zaposlenih v podjetju, njegovem upravljanju, njihovi udeležbi pri rezultatih podjetja in ne nazadnje tudi pogled na vlogo spolov pri upravljanju podjetij.
3. Ohranjanje zdravih jeder v podjetju mora biti v temelju naših gospodarskih strategij.
4. Zaposleni so najpomembnejši deležnik, največji kapital podjetja in vir konkurenčne prednosti.
5. Bistvo participacije zaposlenih ni samo v notranjem odkupu, udeležbi pri dobičku, zadružnih in drugih oblikah skupnega lastništva, temveč je precej širše – začne se pri zavedanju menedžmenta o pomenu delavske participacije in kako učinkovito vključiti zaposlene v proces upravljanja podjetja; zagotavlja stabilnost podjetja in pripomore k družbenemu razvoju države.
Ovire za uvajanje ekonomske demokracije v Sloveniji
1. Sindikat in svet delavcev v praksi pogosto delujeta v podjetjih kot konkurenta, kar ni v interesu zaposlenih. Potreben je dogovor in oblikovanje ustreznih skupnih priporočil na ravni obeh združenj.
2. V podjetjih se pogosto držijo zakonskih norm glede participacije zaposlenih, ne dajo pa veliko na vsebino tega sodelovanja. Zaposleni svojih pravic v strahu za službo pogosto ne izkoriščajo.
3. Manevrskega prostora je še veliko, tudi pri prodaji državnih podjetij, kljub trenutnemu mnenju, da gre za »nedovoljeno državno pomoč«.
4. Premalo je promocije delavske participacije. Po sprejetju zakona o delavski participaciji je njen razvoj zastal. V delavski participaciji nekateri vidijo nasprotnika menedžmentu in lastnikom kapitala, ne pa partnerja.
5. Slovenska podjetja so bolj zadolžena kot EU podjetja,. Ponudnikov za njihov odkup iz Slovenije je malo, pa še ti so praviloma nekonkurenčni. Zato se tudi premalo razmišlja o potencialnih delavskih odkupih. Trenutna prioriteta SDH je maksimiranje kupnine.
6. Postopki, ki jih SDH vodi za prodajo državnega premoženja, so načeloma odprti, transparentni, z enakovredno možnostjo sodelovanja vseh interesentov. V praksi pa se pogoste izkaže, da ne tečejo na tak način.
7. Pravila ekonomske demokracije so ta hip žal bolj malo vključena v poslanstvo DUTB; manjka sistemska ureditev. Maksimiranje vrednosti družbenega premoženja in povrnitev družbenih sredstev, ki ju prvenstveno zasledujejo na DUTB, sta seveda pomembna cilja, vendar ne bi smela biti izključna.
8. Prevladujoča slovenska ekonomska stroka, ki ima velik vpliv na politiko, je (še danes) izrazito nenaklonjena različnim oblikam delavske participacije, zlasti delavskemu lastništvu in morebitni »obvezni« udeležbi delavcev pri dobičku. V tem smislu je odigrala ključno vlogo tudi pri »načrtnem uničevanju« razmeroma širokega notranjega lastništva zaposlenih, ki je bilo v 90-ih letih uveljavljeno skozi proces lastninskega preoblikovanja nekdanjih družbenih podjetij in se je v končni posledici (v veliki meri prav iz navedenega razloga) izrodilo v zloglasno »tajkunizacijo« slovenskega gospodarstva.

eng

The findings of the forum - the starting point for the further development of economic democracy in Slovenia
1. "Economic democracy" includes the participation of workers in management, employee participation in profits and broader internal employee ownership, which proved to have a positive impact on the business performance of companies. It means overcoming the classic wage relationship between labour and capital, but also the realisation of the modern concept of corporate social responsibility. At the same time a positive impact on the performance of businesses and the economy, promote the creation of safer and sturdier jobs, build additional value to different values and promotes the creativity of people.
2. The Government of the Republic expresses its commitment to the idea of economic democracy. To this end, it has already formed a special "Government Task Force for Economic Democracy", whose main purpose is to identify key legal and regulatory changes and the creation of an action program to promote the development of economic democracy in the business environment in Slovenia.
3. Trust is the foundation for integration and cooperation - the construction of (re) trust is one of the priorities of the Government. It is important, as pointed out by the Prime Minister to believe each other and that (given) the word a few subject. This is also the base of the idea of economic democracy.
4. Commitment to economic democracy, social entrepreneurship and co-operatives is crucial for further development in this area, where there is still a lot of work. The hardest task will be changing of mentalities, for economic democracy and a classic wage labour are not compatible (anymore). This change will have to be followed by the legislation as well.
5. Workers' participation in corporate governance in Slovenia is defined as the right of workers already in the Constitution Act of 1993, which regulates this area in detail, it is inherently a fairly advanced. However, it is not being implemented in practice, which will necessarily require appropriate changes. Especially big disadvantage is normative deregulation of worker participation in the management of education institutions, which according to the findings of the Constitutional Court represents an "pronounced unconstitutional situation."
6. Slovenia has already adopted the law on employee participation in the profits, but the practice is almost entirely ignored (it is established only in a handful of Slovenian companies), so that it is even more urgently an appropriate novelled.
7. The scope of the internal employee ownership, ie. the workers 'share ownership and workers' cooperatives, is in Slovenia in the normative sense practically perfect "tabula rasa". So the hardest work is likely to be expected in this area where there is the real lag far behind the developed parts of Europe and the world. In particular, the potential for expansion of the classic 'workers' share ownership ", which are otherwise used in more than 100 countries around the world, are in Slovenia for now almost fully unexploited.
8. Development of basic forms of worker participation and economic democracy as a development opportunity can not be built solely on the will and principled legal basis. It must be effective to enforce in practice, and at the same time with the necessary legislation to this end, to develop concrete measures.
The changes in the way of thinking are required
1. In the case of trust and cooperation there is a major change in thinking, since mutual trust and respect are the foundation of any good co-operation.
2. It is essential to change the role of employees in the company, its management, their participation in the results of companies, and last but not least, also the look at the role of gender in corporate governance.
3. Maintaining healthy core of the company must be at the base of our economic strategies.
4. Employees are the most important stakeholder, the largest capital of the company and a source of competitive advantage.
5. The essence of employee participation not only in the internal purchase, profit sharing, cooperatives and other forms of joint ownership, but much broader - it starts with management awareness of the importance of worker participation and how to effectively involve employees in the process of corporate governance. It ensures the stability of the company and contribute to the social development of the country.
Obstacles to the implementation of economic democracy in Slovenia
1. The trade union and the works council, in practice, often work in enterprises as a competitor, which is not in the interest of employees. What is needed is an agreement and developing of appropriate joint recommendations on the levels of both associations.
2. The business often adhere to legal norms with regard to employee participation, do not put a lot of accent to the content of this cooperation. The employees for fear of job often do not take advantage of their rights.
3. The margin for manoeuvre is large, also in the sale of state-owned enterprises, despite the current view, that it is the case of "illegal state aid".
4. There is a lack of promotion of worker participation. Following the adoption of the Law on workers' participation its development has stalled. The workers' participation is often seen by some as the opponent to management and to owners of capital rather than a partner.
5. The Slovenian companies are more indebted than EU companies. There are not a lot of providers for their redemption from Slovenia and yet these are generally uncompetitive. It is therefore also not enough considering the potential of employee buy-outs. Current SDH priority is to maximize the sales price.
6. Procedures which are lead by SDH to the sale of state assets, is in principle open, transparent, with equal possibility of participation of all interested parties. In practice, however, it often turns out to not be run in this way.
7. The rules of economic democracy are at the moment, unfortunately, little involved in the mission of DUTB; there is a lack of systemic regulation. Maximising the value of public property and reimbursement of social assets, which are primarily pursued at DUTB, are of course important objectives, but should not be exclusive.
8. Prevailing Slovenian economic profession that has a major impact on policy, is (still) highly reluctant to different forms of worker participation, particularly the workers' ownership and any "mandatory" employee participation in profits. In this sense, it has played a key role in the "systematic destruction" of relatively broad internal employee ownership, which was in the 90s established through a process of ownership transformation of former socially-owned companies and in the final stage (to a large extent precisely for this reason) degenerated into a notorious "tycoonisation" of the Slovenian economy.

Projektni tim DEMINE 

(vodilni partner projekta je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma)

PROGRAM>>    VABILO>>

 

demokracija

 

 

Strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju - št.2/2015

V reviji so zbrani prispevki iz posveta.

Medij: LIVESTREAM.COM
Datum: 16.3.2015
http://livestream.com/zivo/Posvet-DEMINE

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union