user_mobilelogo

srb

Opis stanja i izazova u oblasti participacije zaposlenih sa zaključcima učesnika
Nacionalni forum održan je 17. marta 2015. godine u Pančevu. Forum je otpočeo uvodnim pozdravom Milanka Bodiroge, koordinatora projekta za Pančevo, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo odzivom učesnika i interesovanjem lokalnih medija. Nakon uvodnog izlaganja, Marija Ćurčin je učesnicima foruma prezentovala projekat „DEMINE. Suzana Jovanović, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, u svom izlaganju „Značaj i uloga participacije zaposlenih za razvoj lokalne zajednice“, predstavila je iskustva grada Pančeva u delu koji se odnosi na negovanje kontinuiteta saradnje sa predstavnicima sindikalnih organizacija, poslodavaca, Privredne komore, Nacionalne službe za zapošljavanje, obrazovnih institucija i civilnog sektora, u oblasti unapređenja uslova za rad i zapošljavanje. Ova saradnja formalizovana je u više oblika, od kojih je kao primer dobre prakse istakla Savet za zapošljavanje grada Pančeva i učešće predstavnika sindikalnih organizacija u radu Gradskog veća grada Pančeva.
Snežana Bogdanović, predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ocrtala je pravni okvir za uključivanje zaposlenih u donošenju odluka u Srbiji, i istakla da ne postoje zakonski propisi koji regulišu angažovanje zaposlenih, kao i da osnova za takav uključenost zaposlenih postoji u Zakonu o radu, što ostavlja prostor za osnivanje saveta zaposlenih. Predstavnica Ministarstva je takođe navela da saveti zaposlenih ne uzimaju maha u praksi.
Milena Tušjak, Sekretar Pokrajinskog socijalno- ekonomskog saveta, je u svom izlaganju „Značaj i uloga Pokrajiskog socijalno-ekonomskog saveta za unapređenje rada socijalnih partnera“ predstavila rad ovog instituta. Osnivanjem ovog tela 2003. godine, stvoreni su normativni uslovi za uspostavljanje tripartitnog dijaloga u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Važno je naglasiti da je ovo telo formirano pre zakonskog uređivanja ove materije u Srbiji.
Mirjana Uzelac, predstavnica Saveza samostalnih sindikata grada Pančeva i opština je u svom izlaganju „Stanje u oblasti participacije zaposlenih u Srbiji“ najpre je detaljnije predstavila pravni okvir participacije zaposlenih u Srbiji, koji je prepoznat u Zakonu o radu, i saglasila se sa predstavnicom Ministarstva da posebna zakonska regulativa o participaciji zaposlenih u Srbiji ne postoji. Zakon o radu predviđa mogućnost osnivanja saveta zaposlenih kod poslodavca. Najčešći oblik učešća zaposlenih u donošenju odluka prepoznat je u zakonskim propisima koji se odnose na obavezno učešće predstavnika zaposlenih u telima i organima poslodavaca u javnom sektoru (Nadzorni odbori u javnim i javno-komunalnim preduzećima, Školski odbori u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama). Obzirom na skromnu zakonsku regulativu, učešće zaposlenih u donošenju odluka se delimično je obezbeđeno i u praksi prepoznato u sindikalnom delovanju. U praksi je participacija zaposlenih prepoznata putem izvršavanja radnih zadataka zaposlenih iz reda menadžmenta kompanija, ali ovaj oblik nije formalno uređen i jednako dostupan.
Daliborka Ivanović, predstavnica Regionalne privredne komore Pančevo je govorila o participaciji zaposlenih i izazovima za privredu. Predstavljeni su podaci dostupni Regionalnoj privrednoj komori Pančevo koji poslovno okruženje u Srbiji opisuju kao veoma složeno, u kome dominira autoritarni stil rukovođenja, otpor u prihvatanju promena i česte promene uslova poslovanja koje dovode do neizvesnosti i nemogućnosti prognoziranja i planiranja. Takođe, kao ključ uspeha u poslovanju označena je participacija zaposlenih u donošenju odluka na svim nivoima.

Predstavljeni primeri dobre prakse

Učešće predstavnika zaposlenih u Nadzornim odborima javnih preduzeća (JKP „Grejanje“ Pančevo)

Željko Jelkić, predstavnik Sindikalne organizacije JKP „Grejanje“ Pančevo predstavio je postupak izbora i ulogu zaposlenih u Nadzornom odboru javno-komunalnog preduzeća na primeru JKP „Grejanje“ Pančevo. Nadležnosti i sastav Nadzornog odbora javnih preduzeća uređen je Zakonom o javnim preduzećima, a bliži načini predlaganja predstavnika zaposlenih u Nadzornom odboru utvrđuju su Statutom javnog preduzeća. Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana nadzornog odbora, od kojih je jedan iz reda zaposlenih. Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda manje zastupljenog pola. Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje Skupština grada Pančeva na period od četiri godine.  

Učešće predstavnika sindikata u radu Gradskog veća grada Pančeva
Boban Đurđev, predstavnik Saveza samostalnih sindikata grada Pančeva i opština, predstavio je primer participacije predstavnika zaposlenih u donošenju odluka Gradskog veća grada Pančeva. Predstavnici zaposlenih grada Pančeva od 2011. godine aktivno učestvuju u radu Gradskog veća grada Pančeva, putem davanja mišljenja i prisustva na sednicama. Gradsko veće grada Pančeva je organ grada Pančeva izabran od Skupštine grada Pančeva. Čini ga Gradonačelnik grada Pančeva i 11 članova. 

Zaključci srpskog nacionalnog foruma

1. Kako unaprediti stanje u oblasti uključivanja zaposlenih- na sistemskom nivou?
Obzirom da učešće zaposlenih nije zakonski uređeno, odnosno ne postoji posebna zakonska regulativa koja se odnosi na participaciju zaposlenih, potrebno je preko postojećih tela i mehanizama uputiti inicijativu nadležnom Ministarstvu o potrebi donošenja ovakvog zakona,
Svi učesnici Nacionalnog foruma saglasni su da saveti zaposlenih koje predviđa Zakon o radu nisu zaživeli u praksi, te je potrebno preciznije urediti ovaj mehanizam participacije zaposlenih upućivanjem inicijative nadležnom Ministarstvu. Neophodno je preispitati zakonsku regulativu koja se odnosi registraciju Pokrajinskog socijalno- ekonomskog saveta i obezbediti stalno finansiranje aktivnosti ovog tela u cilju osnaživanja kontinuiranog tripartitnog dijaloga. Neophodno je podneti inicijativu nadležnom Ministarstvu u vezi preispitivanja kriterijuma za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata.
2. Koje mere, programi i znanja su potrebni zaposlenima/ predstavnicima zaposlenih za unapređene uključivanja zaposlenih u procesima u preduzećima?
Potrebno je unaprediti načine informisanja i komunikacije između predstavnika zaposlenih i predstavnika nadležnih ministarstava. Potrebno je unaprediti načine međusobnog informisanja i načine komunikacija predstavnika zaposlenih (kreiranje elektronskih biltena, unapređenje postojećih web portala, kreiranje interaktivnih foruma u okviru postojećih web portala, korišćenje društvenih mreža i dr.). Potrebno je unaprediti znanja zaposlenih u vezi njihovih prava, obaveza i odgovornosti, kao i o načinima sprečavanja zloupotreba istih od strane poslodavaca, (kreiranje priručnika i vodiča, organizovanje treninga, seminara i savetovanja i dr.). Potrebno je kontinuirano sprovoditi kampanje javnog zagovaranja u važnoj ulozi participacije zaposlenih u cilju formiranja pozitivnih stavova opšte javnosti (veće uključivanje i saradnja sa medijima, promovisanje primera dobre prakse, kreiranje kratkih multimedijalnih formata i njihovo promovisanje preko interneta i drugih medija). Potrebno je uspostavljati i osnaživati međuregionalnu i međunarodnu saradnju predstavnika zaposlenih, poslodavaca i predstavnika donosioca odluka na svim nivoima zemalja učesnica (organizovati posete zemljama u kojima postoji dobro razvijena participacija zaposlenih u donošenju odluka, realizovati partnerske projekte u cilju prepoznavanja primera dobre prakse i načina njihove implementacije i dr.).
3. Koje mere, programi i znanja su potrebni poslodavcima za unapređenje uključivanja zaposlenih u procesima odlučivanja u preduzećima?
Potrebno je unaprediti nivo znanja poslodavaca o pozitivnim efektima učešća zaposlenih u donošenju odluka (organizovati seminare, treninge, savetovanja, kreirati priručnike i vodiče idr.). Potrebno je unaprediti načine informisanja i komunikacije između poslodavaca i predstavnika zaposlenih (ispitati koji su modeli komunikacije najprihvatljiviji i zatim ih uspostaviti i osnaživati). Potrebno je kontinuirano promovisati primere dobre prakse učešća zaposlenih u donošenju odluka poslodavcima (preko medija, organizovanjem okruglih stolova i savetovanja). Unapređenje saradnje predstavnika zaposlenih i predstavnika poslodavaca (unapređenje saradnje sindikata, udruženja poslodavaca, privrednih komora i dr. relevantnih subjekata na svim nivoima). Potrebno je uspostavljati i osnaživati međuregionalnu i međunarodnu saradnju predstavnika zaposlenih, poslodavaca i predstavnika donosioca odluka na svim nivoima zemalja učesnica (organizovati posete zemljama u kojima postoji dobro razvijena participacija zaposlenih u donošenju odluka, realizovati partnerske projekte u cilju prepoznavanja primera dobre prakse i načina njihove implementacije i dr.).

eng

State of the art & chalanges of employee envolvement with conclusions with the forum

The National Forum was held on 17 March 2015 in Pancevo, as an activity within the project DEMINE. The Forum started with an introductory welcoming speech given by Milanko Bodiroga, Project Co-ordinator for Pancevo, who welcomed all atendees and expressed his satisfaction with the attendance at the event and interest of local media. After introductory speech, Marija Curcin presented the DEMINE Project to forum attendees, providing them with basic information about other participants in the Project, and the Project’s aims and activities. Suzana Jovanovic, the member of Pancevo City Council in charge of labour, employment and social policy, in her presentation “The Importance and Role of Employee Involvement in the Development of Local Community“ outlined the experiences of the City of Pancevo in the part relating to the cultivation of ongoing co-operation with the representatives of trade unions, employers, Chamber of Commerce, National Employment Service, educational institutions and civil sector, in the area of improving the conditions for work and employment. This co-operation took several forms, out of which the speaker highlighted the City of Pancevo Employment Council and participation of trade unions’ representatives in the work of Pancevo City Council as examples of good practice. 
Milena Tusjak, the Secretary of the Provincial Social and Economic Council, in her presentation entitled “The Importance and Role of the Provincial Social and Economic Council in the Improvement of Work of Social Partners“ presented the work of this institute. With the establishment of this body in 2003, normative conditions for opening a tripartite dialogue in the Autonomous Province of Vojvodina were created.
Snezana Bogdanovic, the representative of the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs outlined the legal framework for employee involvement in decision making in Serbia, and stated the opinion that there are no legal regulations governing employee involvement, and that the basis for such involvement of employees exists in the Labour Law, which leaves room for the establishment of employee councils. The Ministry representative also stated that employee councils had not taken hold in practice.
Mirjana Uzelac, the representative of the Association of Independent Trade Unions of Pancevo and Municipalities, in her presentation entitled “The State in the Field of Employee Involvement in Serbia“ first gave a detailed account of the legal framework for employee involvement in Serbia, which was recognized in Labour Law, and then agreed with the Ministry representative that separate legal regulations governing employee involvement in Serbia are non-existent. The Labour Law leaves open the possibility for employee councils to be established with employers. The most common form of employee involvement in decision making is recognized in legal regulations relating to mandatory participation of employee representatives in the bodies and organs of the employer in the public sector (supervisory boards in public and public-communal enterprises, school boards in preschool institutions, primary and high schools). Considering the modest regulations, employee involvement in decision making is partially secured, and identified in the activity of trade unions in practice. In reality, employee involvement is recognized in the carrying out of work assignments of companies’ managers, but this type of involvement is not formally regulated or generally available.
Daliborka Ivanovic, the representative of the Regional Chamber of Commerce of Pancevo, talked about employee involvement and challenges for the economy. According to the presented information available to the Pancevo Regional Chamber of Commerce, the business environment in Serbia was described as being extremely complex, with a predominantly authoritarian management style, resistance to adopting changes, and frequent changes in the conditions for doing business that cause uncertainty and render forecasting and planning impossible. Also, employee involvement in decision making at all levels was identified as the key to doing successful business.

Examples of good practice presented

Participation of employees’ representatives in supervisory boards of public enterprises (JKP „Grejanje“ Pancevo)
Zeljko Jelkic, the representative of the Trade Union of JKP „Grejanje“ Pancevo, presented the election procedure and role of employees in the Supervisory Board of a public-communal enterprise using the example of JKP „Grejanje“ Pancevo. The competencies and composition of Supervisory Boards of public enterprises are regulated by the Law on Public Enterprises, and the methods of proposing employee representatives in the Supervisory Board are more closely regulated by the Articles of Association of a public enterprise. The Supervisory Board consists of the President and two board members, out of whom one member is an employee. One Supervisory Board member is appointed from among the under-represented gender. The President and members of Supervisory Board are appointed by the Pancevo City Assembly for the period of four years.

The participation of trade union representatives in the work of Pancevo City Council
Boban Djurdjev, the representative of the Association of Independent Trade Unions of Pancevo and Municipalities, gave an example of participation of workers' representatives in decision making process of Pancevo City Council. Representatives of the workers of the City of Pancevo have been actively involved with the work of Pancevo City Council since 2011, giving their opinions and attending the sessions. Pancevo City Council is a body of the City of Pancevo, elected by the Assembly of the City of Pancevo. It consists of the Mayor of the City of Pancevo and 11 members.

Conclusions of the Serbian National Forum
1. How to improve the state in the area of employee involvement – at the system level?
Considering that employee involvement is not legally regulated, i.e. that there are no separate regulations governing employee involvement, it is necessary to undertake the initiative on the need to pass such a law with the competent Ministry through the existing bodies and mechanisms,
All the participants of the National Forum agree that employee councils foreseen by the Labour Law have not become a reality, and that this mechanism of employee involvement should be regulated more precisely by starting the initiative before the competent Ministry. It is necessary to re-examine legal regulations governing the registration of the Provincial Social and Economic Council and secure ongoing financing of this body’s activities with the aim of strengthening continuous tripartite dialogue, It is necessary to start the initiative before the competent Ministry about the re-examining of the criteria for establishing the representative quality of trade unions.
2. Which measures, programmes and know-how do the employees /employees’ representatives need in order to better employee involvement in company processes?
Methods of informing and communication between the representatives of workers and representatives of competent ministries should be improved
Methods of exchanging information and methods of communication between the representatives of workers should be improved (create electronic bulletins, improve existing web portals, create interactive forums within existing web portals, use social networks, etc.)
Workers’ knowledge about their rights, obligations and responsibilities, as well as ways to prevent the abuse of their rights by employers should be improved (create handbooks and guidebooks, organize trainings, seminars and consulting sessions, etc.). Public advocacy campaigns about the importance of employee involvement with the goal of creating a positive public opinion should be conducted continuously (increase media engagement and improve co-operation with the media, promote the examples of good practice, create short multimedia formats and promote them via the Internet and other media). Inter-regional and international co-operation between the representatives of employees, employers and decision makers should be established and strengthened at all levels in participant countries (organize visits to countries with well-developed employee involvement in decision making, realize partner projects with the goal of recognizing examples of good practice and methods of their implementation, etc.).
3. Which measures, programmes and know-how do the employers need in order to better employee involvement in decision making processes in companies?
The level of employers’ knowledge about positive effects of employee involvement in decision making should be increased (organize seminars, trainings, counselling sessions, create handbooks and guidebooks, etc.). Methods of informing and communication between employers and workers’ representatives should be improved (examine and identify the most acceptable communication models, then introduce and strengthen them). Examples of good practice in the field of employee involvement in decision making should be promoted continuously to employers (through media, by organizing round tables and counselling sessions). Improve co-operation between workers’ representatives and employers’ representatives (improve co-operation between trade unions, associations of employers, chambers of commerce and other relevant entities at all levels). Inter-regional and international co-operation between the representatives of employees, employers and decision makers should be established and strengthened at all levels in participant countries (organize visits to countries with well-developed employee involvement in decision making, realize partner projects with the goal of recognizing examples of good practice and methods of their implementation, etc.).

PROGRAM>>    VABILO>>

“Building Trust and Successful Business through Joint Involvement“ 

17.03.2015, Pancevo,


The National Forum “Building Trust and Successful Business through Joint Involvement“ was held on 17 March 2015 in Pancevo, as an activity within the project DEMINE.
The National Forum in Pancevo started with an introductory welcoming speech given by Milanko Bodiroga, Project Co-ordinator for Pancevo, who welcomed all atendees and expressed his satisfaction with the attendance at the event and interest of local media.
After introductory speech, Marija Curcin presented the DEMINE Project to forum attendees, providing them with basic information about other participants in the Project, and the Project’s aims and activities. The introductory speech was continued with representing all the attendees of the National Forum, where all 30 participants presented themselves briefly and informed the audience about the main characteristics of their organizations.
Suzana Jovanovic, the member of Pancevo City Council in charge of labour, employment and social policy, in her presentation “The Importance and Role of Employee Involvement in the Development of Local Community“ outlined the experiences of the City of Pancevo in the part relating to the cultivation of ongoing co-operation with the representatives of trade unions, employers, Chamber of Commerce, National Employment Service, educational institutions and civil sector, in the area of improving the conditions for work and employment. This co-operation took several forms, out of which the speaker highlighted the City of Pancevo Employment Council and participation of trade unions’ representatives in the work of Pancevo City Council as examples of good practice.

Milena Tusjak, the Secretary of the Provincial Social and Economic Council, in her presentation entitled “The Importance and Role of the Provincial Social and Economic Council in the Improvement of Work of Social Partners“ presented the work of this institute. With the establishment of this body in 2003, normative conditions for opening a tripartite dialogue in the Autonomous Province of Vojvodina were created.

Snezana Bogdanovic, the representative of the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs outlined the legal framework for employee involvement in decision making in Serbia, and stated the opinion that there are no legal regulations governing employee involvement, and that the basis for such involvement of employees exists in the Labour Law, which leaves room for the establishment of employee councils. The Ministry representative also stated that employee councils had not taken hold in practice.
Mirjana Uzelac, the representative of the Association of Independent Trade Unions of Pancevo and Municipalities, in her presentation entitled “The State in the Field of Employee Involvement in Serbia“ first gave a detailed account of the legal framework for employee involvement in Serbia, which was recognized in Labour Law, and then agreed with the Ministry representative that separate legal regulations governing employee involvement in Serbia are nonexistent. The Labour Law leaves open the possibility for employee councils to be established with employers. The most common form of employee involvement in decision making is recognized in legal regulations relating to mandatory participation of employee representatives in the bodies and organs of the employer in the public sector (supervisory boards in public and public-communal enterprises, school boards in preschool institutions, primary and high schools). Considering the modest regulations, employee involvement in decision making is partially secured, and identified in the activity of trade unions in practice. In reality, employee involvement is recognized in the carrying out of work assignments of companies’ managers, but this type of involvement is not formally regulated or generally available.
Daliborka Ivanovic, the representative of the Regional Chamber of Commerce of Pancevo, talked about employee involvement and challenges for the economy. According to the presented information available to the Pancevo Regional Chamber of Commerce, the business environment in Serbia was described as being extremely complex, with a predominantly authoritarian management style, resistance to adopting changes, and frequent changes in the conditions for doing business that cause uncertainty and render forecasting and planning impossible. Also, employee involvement in decision making at all levels was identified as the key to doing successful business.

EXAMPLES OF GOOD PRACTICE

1. Participation of employees’ representatives in supervisory boards of public enterprises (JKP „Grejanje“ Pancevo)
Zeljko Jelkic, the representative of the Trade Union of JKP „Grejanje“ Pancevo, presented the election procedure and role of employees in the Supervisory Board of a public-communal enterprise using the example of JKP „Grejanje“ Pancevo. The competencies and composition of Supervisory Boards of public enterprises are regulated by the Law on Public Enterprises, and the methods of proposing employee representatives in the Supervisory Board are more closely regulated by the Articles of Association of a public enterprise. The Supervisory Board consists of the President and two board members, out of whom one member is an employee. One Supervisory Board member is appointed from among the under-represented gender. The President and members of Supervisory Board are appointed by the Pancevo City Assembly for the period of four years.

JKP »Grejanje« Pancevo has conducted the elections for the member of Supervisory Board of the enterprise in accordance with the Articles of Association and Rules of Procedure on the operation of the enterprise's trade union. Several candidates took part in the elections. Elections were held at the Staff Assembly, in two rounds. In the first round there were three candidates who met the requirements stipulated by the enterprise’s Articles of Association and Law, and two candidates who did not meet the requirements, so they were not included in the election list. After the first round of voting, it was necessary to organize the second round. In the second round there were two candidates, because no candidate received the absolute majority of votes in the first round of voting. The results of the vote were sent to the Verification Committee of Pancevo City Administration Office, and after the appointment at the Assembly of the City of Pancevo the election for the member of the enterprise’s Supervisory Board was completed. This was the first election process to be organized in this enterprise after the change in legal regulations governing this area, so one flaw in these new regulations was noticed. That is to say, the new regulations changed the basic requirements regarding education and work experience, so the number of potential candidates in enterprises with a large number of employees with secondary education and lower was greatly reduced.


2. The participation of trade union representatives in the work of Pancevo City Council

Boban Djurdjev, the representative of the Association of Independent Trade Unions of Pancevo and Municipalities, gave an example of participation of workers' representatives in decision making process of Pancevo City Council. Representatives of the workers of the City of Pancevo have been actively involved with the work of Pancevo City Council since 2011, giving their opinions and attending the sessions. Pancevo City Council is a body of the City of Pancevo, elected by the Assembly of the City of Pancevo. It consists of the Mayor of the City of Pancevo and 11 members.
Legal basis for participation of trade unions’ representatives in the work of the City Council is Article 12 of the Rules of Procedure on operation, which stipulates that during the preparation of materials the analyzer has to obtain the opinion of the Association of Independent Trade Unions of Pancevo and Municipalities and the United Branch Trade Unions »Nezavisnost«. Also, Article 20 of the Rules of Procedure on operation of the City Council stipulates that representatives of the Association of Independent Trade Unions of Pancevo and Municipalities and the United Branch Trade Unions »Nezavisnost« have to be invited to City Council's meetings.
Matters about which trade unions’ representatives express their opinions are those concerning the residents’ living standard (prices of public utility and other services, social and economic problems, etc.).
This mechanism provides for timely informing and ongoing dialogue with the local self-government.
Such a dialogue has contributed to the re-examining of proposals of decisions that could potentially lead to a decline in residents’ living standard, while promoting the passing of decisions relating to the improved development of local community.

Conclusions

1. How to improve the state in the area of employee involvement – at the system level?
Considering that employee involvement is not legally regulated, i.e. that there are no separate regulations governing employee involvement, it is necessary to undertake the initiative on the need to pass such a law with the competent Ministry through the existing bodies and mechanisms,
All the participants of the National Forum agree that employee councils foreseen by the Labour Law have not become a reality, and that this mechanism of employee involvement should be regulated more precisely by starting the initiative before the competent Ministry,
It is necessary to re-examine legal regulations governing the registration of the Provincial Social and Economic Council and secure ongoing financing of this body’s activities with the aim of strengthening continuous tripartite dialogue,
It is necessary to start the initiative before the competent Ministry about the re-examining of the criteria for establishing the representative quality of trade unions.

2. Which measures, programmes and know-how do the employees /employees’ representatives need in order to better employee involvement in company processes?

Methods of informing and communication between the representatives of workers and representatives of competent ministries should be improved
Methods of exchanging information and methods of communication between the representatives of workers should be improved (create electronic bulletins, improve existing web portals, create interactive forums within existing web portals, use social networks, etc.)
Workers’ knowledge about their rights, obligations and responsibilities, as well as ways to prevent the abuse of their rights by employers should be improved (create handbooks and guidebooks, organize trainings, seminars and consulting sessions, etc.)
Public advocacy campaigns about the importance of employee involvement with the goal of creating a positive public opinion should be conducted continuously (increase media engagement and improve co-operation with the media, promote the examples of good practice, create short multimedia formats and promote them via the Internet and other media)
Inter-regional and international co-operation between the representatives of employees, employers and decision makers should be established and strengthened at all levels in participant countries (organize visits to countries with well-developed employee involvement in decision making, realize partner projects with the goal of recognizing examples of good practice and methods of their implementation, etc.)

3. Which measures, programmes and know-how do the employers need in order to better employee involvement in decision making processes in companies?

The level of employers’ knowledge about positive effects of employee involvement in decision making should be increased (organize seminars, trainings, counselling sessions, create handbooks and guidebooks, etc.)
Methods of informing and communication between employers and workers’ representatives should be improved (examine and identify the most acceptable communication models, then introduce and strengthen them)
Examples of good practice in the field of employee involvement in decision making should be promoted continuously to employers (through media, by organizing round tables and counselling sessions)
Improve co-operation between workers’ representatives and employers’ representatives (improve co-operation between trade unions, associations of employers, chambers of commerce and other relevant entities at all levels)
Inter-regional and international co-operation between the representatives of employees, employers and decision makers should be established and strengthened at all levels in participant countries (organize visits to countries with well-developed employee involvement in decision making, realize partner projects with the goal of recognizing examples of good practice and methods of their implementation, etc.)

PROGRAM>>    VABILO>>

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union