user_mobilelogo

cro

Nacionalni forum unutar EU projekta DEMINE održan je u Krapini 29. travnja 2015. godine.
Na Forumu su sudjelovali predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava u Hrvatskoj, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore, predstavnici poslodavaca i zaposlenika i ostalih zainteresiranih dionika.
Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, predstavila je pravne okvire u području sudjelovanja radnika u radnim praksama u tvrtkama u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanje radnika u odlučivanju uređuje se direktivama Europske unije, a hrvatski Ustav i Zakon o radu na nacionalnoj razini.
Darko Šeperić, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, predstavio je iskustvo sudjelovanja radnika u Hrvatskoj. On je istaknuo da postoje razni primjeri sudjelovanja radnika u odlučivanju na razini EU, te da međunarodna istraživanja pokazuju da sudjelovanje radnika može imati pozitivan utjecaj na produktivnost.
Predstavnici tvrtki Omco Hrvatska d.o.o. i Zagorski vodovod d.o.o. predstavili su primjere dobre prakse svojih tvrtki. Obje tvrtke su organizirale sindikalne aktivnosti i osnovale vijeća radnika, što im omogućuje kvalitetan dijalog s rukovoditeljima i najvažnije - sudjelovanje u odlučivanju.
Sudjelovanje radnika u odlučivanju pridonosi većem zadovoljstvu zaposlenika, stvara osjećaj pripadnosti i smanjuje otpor, što rezultira u povećanom produktivnosti u tvrtki.

Zaključci foruma

Utjecaj pojedinca na uvjete, organizaciju i način rada na svom radnom mjestu ili organizacijskoj jedinici omogućuje ostvarenje osobne potrebe za samopotvrđivanjem i povećava motivaciju za rad.
Timski rad pojačava kreativnost i učinkovitost, omogućava rješavanje složenih problema u kraćem vremenu, pokreće osobni rast pojedinca usmjerenog na tim.
Uvođenje sudjelovanja zaposlenika treba shvatiti kao dio procesa razvoja organizacije čiji je cilj unaprijediti njezinu učinkovitost.
Potrebno je održavanje povremenih sastanaka menadžmenta sa zaposlenicima.
Kako bi zaposlenici učinkovitije obavljali svoje funkcije, potrebno ih je educirati.
Uključenost zaposlenika ključan je element kvalitete rada, i sam po sebi i za druge ključne dimenzije kvalitete rada, kao što su fizički radni uvjeti i intenzitet rada.

eng

National forum within the EU project DEMINE was held in Krapina on April 29, 2015.
The Forum was attended by representatives of the Ministry of Labour and Pension System in Croatia, the Union of autonomous Trade Unions of Croatia, the Croatian Chamber of Economy, representatives of employers and employees and other interested stakeholders.
Marina Kasunić Peris, Assistant Minister of the Ministry of Labour and Pension System of Croatia, presented the legal frameworks in the area of ​​workers involvement in the operational practices in companies in the Republic of Croatia. The participation of workers in decision-making is regulated by the Directives of the European Union, and by the Croatian Constitution and the Labour Act at the national level.
Darko Šeperić, representative of the Union of autonomous Trade Unions of Croatia, presented the experience of workers participation in Croatia. He point out that there are various examples of the participation of workers in decision-making at EU level, and that international research shows that workers participation can have a positive impact on productivity.
The representatives of the companies Omco Croatia Ltd. and Zagorski vodovod Ltd. presented the good practices of their companies. Both companies have organized trade union activities and established work councils, which enables them high-quality dialogue with management personnel and most importantly - participation in decision making.
The involvement of workers in decision-making contributes to greater employee satisfaction, creates a sense of belonging and reduces resistance, which results with increased productivity in the company.

Conclusions of the forum

The individual impact on requirements, organization and operation on workplace increases work motivation.
Teamwork enhances creativity and efficiency, contributions on solving complex problems in a shorter time, launches personal growth of the individuals focused on team.
Employee participation in decision-making should be understood as part of the organization development whose main goal is to improve its effectiveness.
It is necessary to organize periodic meetings between management and employees.
Employees will more effectively carry out their functions, if they are educated.
Employee involvement is a critical element of work quality, both in itself and for other key dimensions of work quality such as physical working conditions and work intensity.

PROGRAM>>   VABILO>>

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union