user_mobilelogo
 
Program European Commission DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities   
Razpis Information, Consultation and Participation of Representatives of Undertakings
Naziv projekta DEMINE - Developing employee involvement in enterprises – through promotion of EU law and policies application in this area
Akronim projekta DEMINE
Trajanje 1. oktober 2014 – 30. november 2015
Proračun 151.723,17 EUR
Financiranje projekta Sredstva Evropske skupnosti: 136.535,68 EUR
Sofinanciranje partnerjev: 15.187,49 EUR
Ref. št. pogodbe VS/2014/0370
Vodilni partner Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Slovenija)
Projektni partnerji

Štajerska gospodarska zbornica  (Slovenija)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška (Slovenija)

Hrvatska gospodarska komora, Območna zbornica Krapina (Hrvaška)

Savez samostalnih sindikata grada Pančevo i Opština, (Srbija)

Namen in Cilji

Namen projektaje krepitev nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev na področju obveščanja, posvetovanja in sodelovanja zaposlenih v podjetjih v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. V okviru projekta želimo razviti podporna orodja za promocijo vključevanja zaposlenih v procese odločanja v podjetjih in s tem povečati vpliv zaposlenih na odločitve znotraj podjetij. Cilji projekta so še:

- Razviti orodje za promocijo EU zakonodaje na področju vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih;

- Spodbuditi razvoj kompetenc predstavnikov delavcev za aktivno vključevanje v posvetovanja in sodelovanja pri odločanju v podjetjih;

- Dvigniti ozaveščenost delodajalcev in upravljavskih struktur podjetij glede pomembnosti vključevanja zaposlenih v procese odločanja ter sočasno promovirati koristi takšnega vključevanja zaposlenih v podjetju;

- Spodbuditi in promovirati izmenjavo informacij ter dobrih praks na področju vključevanja zaposlenih v podjetjih iz drugih EU držav – predvsem z namenom, da se v treh partnerskih državah vzpostavijo ugodni pogoji za nadaljnji razvoj področja in ustrezne nacionalne zakonodaje.

Ključne aktivnosti projekta

Z namenom razvoja mednarodne mreže, ki bo si prizadevala za prepoznavanje in izmenjavo dobrih praks v transnacionalnem in nacionalnem kontekstu na področju spodbujanja vključevanja delavcev v procese odločanja v podjetjih, bodo izvedene naslednje aktivnosti:

Oblikovanje nacionalnih fokusnih skupin deležnikov za ustvarjanje učinkovitega partnerstva z in med deležniki znotraj posamezne države članice vključene v projekt. V začetku projekta bo v vsaki sodelujoči državi vzpostavljena nacionalna fokusna skupina deležnikov, ki bo združevala predstavnike delavcev, delodajalcev, izvršne in zakonodajne oblasti te druge relevantne strokovne deležnike s področja delavskega soodločanja – v vsaki državi do 20 predstavnikov.
Izvedba enodnevnega nacionalne delavnice/foruma (v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji), ki bo omogočila za spodbujanje razprav o uspešnih in učinkovitih nacionalnih politikah in praksah na različnih ravneh (nacionalna, regionalna, lokalna) na področju vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih in možnosti vključevanja praks v nacionalne in EU zakonodajne prakse.
Organizacija in izvedba enodnevne transnacionalne delavnice/foruma na Hrvaškem. Na delavnici bodo sodelovali povabljeni predstavniki posameznih nacionalnih fokusnih skupin ter drugi zainteresirani strokovnjaki in deležniki, ki delujejo na področju delavskega soupravljanja v podjetjih. Posebna pozornost bo namenjena razvoju primerjalne analize stanja in identificiranih praks na področju delavskega soupravljanja v posamezni partnerski državi.
Zaključki nacionalnih delavnic in transnacionalne delavnice bodo podlaga za nadaljnje aktivnosti razvoja podpornih orodij na področju promocije vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih. Tako bomo v projektu razvili:
- priročniko načinih vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih, ki bo vseboval ključno evropsko in nacionalno legislativo s področja, promoviral dobre prakse s področja, promoviral koristi vključevanja zaposlenih v upravljavske procese v podjetjih ter načine in modele za učinkovito izvedbo le-tega (priročnik bo obsegal 60 strani in bo pripravljen v tiskani in e-obliki v SI, HR, SRB in AN);

- program usposabljanja in informiranja za delodajalce in predstavnike delavcev – z namenom promocije evropske legislative s področja participacije zaposlenih v podjetjih (v vsaki partnerski državi bo 8-10 urni program tudi pilotno izveden).

V okviru projekta se bo tudi kampanja osveščanja in razširjanja rezultatov, katere namen bopovečanje zanimanja in sodelovanja ciljnih skupin, ključnih deležnikov, dvig osveščenosti med njimi ter obveščanje širše javnosti med projektom in po njegovem zaključku.Na podlagi rezultatov nacionalnih in transnacionalnih forumov, se bo v Sloveniji ob zaključku projekta organizirala mednarodna konferenca. Na mednarodni konferenci bomo izmenjavali rešitve, pobude in pristope, ki so bili prepoznani kot dobre prakse, predstavili podporna orodja, ki so bila razvita v okviru projekta ter razpravljali o morebitnih novih rešitvah za bolj učinkovito realizacijo dejanskega vključevanja zaposlenih v upravljavske procese v podjetjih.

Ciljne skupine

Projekt vključuje vse pomembne ciljne skupine in njihove predstavnike, ključne organizacije in deležnike iz vseh partnerskih držav. Neposredno je projekt namenjen predstavnikom zaposlenih in predstavnikom delodajalcev: predstavniki sindikatov, predstavniki gospodarski in obrtnih zbornic, predstavniki podjetij na vseh ravneh upravljavske funkcije, nenazadnje tudi vsem zaposlenim. Projekt pa naslavlja in vključuje tudi: predstavnike strokovnih organizacij, ki se kakorkoli ukvarjajo z vprašanjem soodločanja zaposlenih v podjetjih in organizacijah, oblikovalce in izvajalce politik, zakonodajalce ter ostale organizacije na trgu dela, ki oblikujejo politiko ter ukrepe na področju gospodarskega upravljanja. Posredno pa projekt naslavlja širšo zainteresirano javnost, ki jo zanimajo inovativni modeli in pristopi na področju vključevanja zaposlenih v procese odločanja v podjetjih.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union